سیمینار آموزشی آشنایی با مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان

سیمینار آموزشی با موضوع آشنایی محصلین با مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان در سالن کنفرانس مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان با حضور ریاست مرکز حل منازعات تجارتی جناب آقای توکل خرم و رهبری موسسه دنیای بهتر افغانستان و شرکت خدمات، مطالعات و مشاوره حقوقی نماد عدالت به تاریخ پنج شنبه…

… ادامه

پیامبران الهی و قانونگذاری

چکیده: در دین مقدس اسلام مقنن الله متعال(ج) می باشد و پیامبران الهی به نیابت از ذات اقدسی الهی قانونگذاری می نمایند، احکام و ارشادات  اسلام محدود به اخلاقیات و فردیت نیست، بلکه بر تمام حیات بشری احاطه دارد. اسلام یگانه دینی است که دارای نظام کامل  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،…

… ادامه

صلح در جامعه؛ بحثی در پیوند به ارکان فواید و اثرات آن

مقدمه فلسفۀ صلح بر پایۀ اصل «زندگی کن و بگذار همه با آرامش و امید زندگی کنند» بنا شده است. در طول تاریخ، همواره صلح و جنگ به عنوان پدیده‏های رویاروی، انسانها را به کشاکشی بس دشوار واداشته است؛ زیستن و زنده گذاشتن  و یا مردن و میراندن. البته صلح…

… ادامه

In order to advance cases of any kind, it is necessary to have enough time, expertise, and experience, so that one can play a role in each of the stages of handling the case in a favorable way. Otherwise, the possibility of losing the file increases greatly, and despite the exhausting efforts by inexperienced people, the desired result is not achieved which ultimately leads to the loss of the file. The legal team of Symbol of Justice Company, which consists of experienced and professional lawyers and specialists in various cases, provides specialized legal services in various cases, including commercial, civil, banking, tax, criminal, family, and public security. The countrymen in order to advance their claims, with full confidence and trust, can refer to the team of lawyers of the Symbol of Justice law firm.

More articles…